Cyngerdd Nadolig wedi’i Ganslo

Mae’r band yn siomedig i gyhoeddi bod y Cyngerdd Nadolig yn Nhabernacl Treforys y dydd Sadwrn hwn, Rhagfyr 11eg, wedi’i ganslo.

Rhaid i iechyd a diogelwch ein cynulleidfa ac aelodau’r band ddod yn gyntaf a byddai’n annoeth i gynnal y cyngerdd o ystyried y cynnydd mewn achosion yn ystod y dyddiau diwethaf, yn dilyn ymddangosiad yr amrywiad Omicron o Coronavirus COVID-19.

Mae’r band yn y broses o gysylltu â phawb a oedd wedi prynu tocynnau i gynnig ad-daliad.

Diolch am eich dealltwriaeth

Yn ôl ar y Llwyfan Cystadlu

20 mis hir ar ôl ei ymddangosiad diwethaf mewn cystadleuaeth band pres oherwydd pandemig Coronavirus COVID-19, perfformiodd y band yng Ngŵyl Bres Wychavon, a gynhaliwyd ar Hydref 30ain 2021 yn Ysgol De Montfort yn Evesham.

Gwobr David Morris (Ewffoniwm Gorau): Lyndon Harris

Yn cystadlu yn yr Adran 1af yn y Gystadleuaeth Adloniant hon, roedd y band yn falch o gael ei gosod yn y 4ydd safle mewn maes o 9 band, gyda chwaraewr ewffoniwm y band, Lyndon Harris, yn ennill Gwobr David Morris am yr Ewffoniwm Gorau.

Dewisodd y band i berfformio’r rhaglen ganlynol, wedi’i ategu gan gyflwyniad sain a fideo a baratowyd gan Jayne Kinnear.

 • Nordic Polska, Anders Edenroth & Matti Kallio arr. Philip Harper
 • Trust in Me, Sherman & Sherman arr. Philip Harper
 • Fantasy on London Nursery Rhymes, Dan Price
 • An Evening Prayer, Engelbert Humperdinck arr. Robert Childs
 • Tale of the Dragon, Paul Lovatt-Cooper

Mae canlyniadau llawn yr adran isod.

SafleBandArweinyddTrefnPwyntiau
1Band Eccles BoroughMarieka Gray3195
2Band HaydockMark Quinn8193
3Pres Milton KeynesJonathan Mott4188
4Band Tref PontarddulaisPaul Jenkins7187
5Band Markham a’r ArdalJayne Thomas1184
6Band Pres StanningtonDerek Renshaw2180
7Band LangleyCliff Parker6178
8Pres StrataRichard Marshall5175
9Band ShirleyTom Stoneman9173

Arweinydd Buddugol: Marieka Gray (Band Eccles Borough)

Gwobr Adloniant: Band Haydock

Unawdydd Gorau: Morgan Hart – Tiwba Eb (Band Shirley)

Baritonau Gorau: Band Haydock

Adran Taro Gorau: Pres Milton Keynes

Gwobr David Morris (Ewffoniwm Gorau): Lyndon Harris (Band Tref Pontarddulais)

Cyngherddau Unwaith Eto!

Bron i 18 mis ar ôl ei berfformiad cyhoeddus diwethaf ym Mhencampwriaethau Rhanbarthol Cymru 2020, roedd Band Tref Pontarddulais yn falch i gael perfformio dau gyngerdd ym mis Awst 2021 yn yr ardal leol.

Y cyntaf oedd cyngerdd gwych ‘Night at the Movies’ yn The Clubhouse yng Nghlwb Golff Pontarddulais ar Awst 14eg fel rhan o’i gyfres haf o gyngherddau.

Yr ail oedd cyngerdd ‘Music from the Movies’ am ddim a gynhaliwyd ym Mharc Coed Bach ym Mhontarddulais, ar Ddydd Gŵyl y Banc, Awst 30ain. Gwelodd y digwyddiad gynulleidfa yn niferu yn y cannoedd gyda chadeiriau gardd mewn llaw yn mwynhau picnic wrth gael eu difyrru gan y band.

Mae’r 18 mis diwethaf wedi bod yn gyfnod anodd i’r band, fel y bu i bawb, ond er gwaethaf methu â chyflawni gweithgareddau band arferol, bu llawer yn digwydd ‘y tu ôl i’r llenni’.

Perfformiadau Rhithwir

Er nad yw’r band wedi gallu perfformio mewn person ers dechrau pandemig Coronavirus COVID-19, mae’r band wedi ceisio cofleidio’r duedd o ‘berfformiadau rhithwir’ fel ffordd o gadw diddordeb ei aelodau a cheisio dod â rhywfaint o ryddhad i’w gefnogwyr mewn cyfnod anodd.

Y cyntaf oedd ein Cyngerdd Blynyddol Rhithwir, dan arweiniad Llywydd y Band, Garry Owen, a oedd yn cynnwys perfformiadau a recordiwyd mewn Cyngherddau Blynyddol blaenorol a lluniau a gasglwyd gan aelod y band, Jayne Kinnear.

Nesaf oedd fideo a ryddhawyd ar Sul y Cofio, a oedd eto’n cynnwys recordiadau, lluniau, ffotograffau a thoriadau papur newydd a gasglwyd gan Jayne Kinnear. Roedd y fideo hefyd yn cynnwys perfformiadau wedi’u recordio o Gôr Meibion Pontarddulais.

Fe wnaeth y band rhyddhau cyfres of fideos yn ddyddiol yn y cyfnod yn arwain at Ddydd Nadolig, gan arddangos recordiadau o Gyngherddau Nadolig blaenorol, yn ogystal â thri fideo newydd a gafodd eu creu gan ddefnyddio recordiadau a grëwyd gartref gan aelodau unigol o’r band a’u cyfuno i creu un ‘Perfformiad Rhithwir’.

Clinigau Brechu

Gyda’r newyddion rhyfeddol fod brechlyn COVID-19 wedi’i greu ar droad y flwyddyn, atebodd y band yr alwad gan sicrhau bod yr ystafell fand ar gael fel lleoliad ar gyfer brechiadau o fis Chwefror 2021. Diolch yn fawr iawn i’r tîm ym Meddygfa Tal-y -Bont am eu gwaith caled wrth weinyddu’r brechlyn i gynifer o drigolion lleol, gan gynnwys rhai aelodau o’r band!

Cystadlu Ar-lein

Gyda chymaint o fandiau pres ledled y wlad yn cofleidio’r duedd o berfformiadau rhithwir, cynhaliodd y Band Cory a Kapitol Bencampwriaethau Bandiau Ar-lein, lle bu Band Tref Pontardulais yn cystadlu yn yr Adran 1af.

Ar ôl mwynhau’r profiad gymaint, cystadlodd y band ym Mhencampwriaethau Whit Friday Ar-lein Band Foden’s ychydig fisoedd yn ddiweddarach, gan gystadlu eto yn yr Adran 1af.

Gwelliannau i’r Ystafell Fand

Mae’r band yn ddiolchgar ei fod wedi derbyn grantiau i’w alluogi i weithredu rhai gwelliannau mawr eu hangen i’r ystafell band, a ddigwyddodd yn y Gwanwyn. Roedd y rhain yn cynnwys ailosod y lloriau, ailosod y boeler a gosod rheiddiaduron, ail-darmacio’r maes parcio a gosod gatiau newydd.

Mae’r band hefyd yn ffodus ei fod wedi derbyn grantiau i brynu gazebos, a oedd yn galluogi’r band i ymarfer yn yr awyr agored pan oedd cyfyngiadau a chanllawiau COVID-19 (a’r tywydd!) yn caniatau!

Ymarferion Dan Do

Gyda llacio rhai cyfyngiadau COVID-19 ym mis Mai 2021, llwyddodd y band i ail-gychwyn ymarferion dan do, er nad yn ystafell y band oherwydd maint yr ystafell yr oedd ei angen i fodloni’r bylchau lleiaf sy’n ofynnol rhwng chwaraewyr i gynnal ymarferion diogel. Mae’r band yn ddiolchgar ei fod wedi cael caniatâd i ddefnyddio Neuadd Goffa Penygroes i gynnal ymarferion.

Pencampwriaethau Whit Friday Ar-lein Band Foden’s 2021

Ar ôl mwynhau ei flas cyntaf o gystadlu rhithwir ym Mhencampwriaethau Bandiau Pres Ar-lein Kapitol Cory, fe wnaeth y band gystadlu ym Mhencampwriaethau Whit Friday Ar-lein, a rhedir gan Band Foden’s.

Darlledwyd y gystadleuaeth ar yr 28ain a’r 29ain o Fai, y penwythnos y mae cystadleuaeth Whit Friday fel arfer yn cael ei chynnal yn ardaloedd Tameside a Saddleworth.

Cymerodd cyfanswm o 119 o fandiau o bob cwr o’r byd ran yn y gystadleuaeth, gan berfformio 57 gorymdaith gwahanol! Mewn gwir ffasiwn Whit Friday, roedd pob band yn cystadlu yn erbyn eu gilydd, ond gyda gwobrau i’r bandiau yn y safleoedd uchaf ym mhob adran. Beirniadwyd y gystadleuaeth gan Michael Fowles.

Band Tref Pontarddulais oedd band rhif 38 i ymddangos, yn perfformio ‘The Contestor’ gan T. J. Powell, sy’n dechrau tua 2:56:10 yn y fideo isod.

Roedd y band yn falch o gael ei gosod yn 35ain ar y cyfan (o 119) a’r 15fed yn yr Adran 1af (o 24).

Pencampwriaethau Bandiau Pres Ar-lein Kapitol Cory 2021

Roedd y band wrth ei bodd i gystadlu ym Mhencampwriaethau Bandiau Pres Ar-lein Kapitol Cory 2021, cystadleuaeth gerddoriaeth rithwir a ddarlledwyd yn fyw ar YouTube ac a gynhaliwyd gan y Band Cory. Wedi’i ddarlledu dros dri phenwythnos yn olynol ym mis Mawrth, roedd yr ornest yn cynnwys adrannau Pencampwriaeth, 1af i 4ydd, Prifysgol ac Ieuenctid, gyda bandiau yn cystadlu o bob cwr o’r byd!

Cystadlodd Band Tref Pontarddulais yn yr Adran 1af, a ddarlledwyd ar 20fed o Fawrth mewn maes o 12 band. Beirniaid yr adran oedd Chris Thomas, Simon Howell a Helen Williams, aelodau o Fand Cory.

Mae’n werth gwylio’r gystadleuaeth gyfan, ond os mai dim ond gwylio ein fideo ni yr ydych, mae’n dechrau am 1:12:57 yn y fideo isod.

Trefn rhedeg yr adran oedd:

 1. Coalburn Silver Band (Yr Alban)
 2. Strabane Brass (Gogledd Iwerddon)
 3. Johnstone Band (Yr Alban)
 4. Band Tref Pontarddulais (Cymru)
 5. Dallas Brass Band (UDA)
 6. Langley Band (Lloegr)
 7. Seindorf Arian Deiniolen (Cymru)
 8. Freckleton Brass Band (Lloegr)
 9. North Skelton Band (Lloegr)
 10. Drogheda Brass Band (Gweriniaeth Iwerddon)
 11. Wotton Silver (Lloegr)
 12. Strata Brass (Lloegr)

Fideos Nadolig 2020

Yn anffodus mae pandemig Coronavirus COVID-19 wedi cyfyngu ar ein gallu i ledaenu hwyl y Nadolig yn y gymuned leol.

Yn lle perfformiadau cyhoeddus mewn archfarchnadoedd lleol, tafarndai, yn y gymuned ac wrth gwrs ein cyngerdd Nadolig blynyddol, rydym yn falch iawn o rannu detholiad o berfformiadau o’r gorffennol o hoff ddarnau Nadolig Band Tref Pontarddulais i’ch rhoi mewn hwyliau Nadoligaidd.

Wrth i ni gyfrif hyd at y diwrnod mawr, byddwn yn postio darn newydd bob dydd, gan gynnwys rhywbeth arbennig IAWN ar benwythnos y 19eg/20fed.

Cadwch lygad ar ein tudalen Facebook, neu edrychwch ar y dudalen hon am ddiweddariadau!

24ain Rhagfyr – We Wish You a Merry Christmas

Ar gyfer ein fideo olaf, performiad rhithwir o’r darn rydyn ni fel arfer yn defnyddio i orffen ein sesiynau chwarae carolau.

Gobeithio eich bod wedi mwynhau ein fideos Nadolig, rydym yn gorffen gyda neges gan Gadeirydd Band Tref Pontarddulais:

Mae y flwyddyn 2020 wedi bod un sydd wedi profi yn annodd i ni gyd. Rhydym yn ddiolchgar i bawb sydd wedi cynnal y Band mewn yr amser herfeiddiol hon ac yn gwerthfawrogi eich cefnogaith parhaol. Mae’r Pwyllgor wedi bod yn brysur ac yn cydweithio i sicrhau y diogelwch o’r aelodau ac yn awr yn edrych ymlaen i’r dyfodol – 2021. Nadolig Llawen a Blwyddyn Newydd Dda i chi gyd.

Sue Aldrich
Cadeirydd, Band Tref Pontarddulais

23ain Rhagfyr – The Twelve Days of Christmas

Amser i ganu! Mae’r eitem hon wedi dod yn dipyn o draddodiad yn ein Cyngerdd Nadolig blynyddol!

22ain Rhagfyr – (Not So) Silent Night

Nawr fersiwn gwahanol, gan Jonathan Mead, o Dawel Nos, a berfformwyd gan y Bandiau Hŷn, Hyfforddi a Dechreuwyr. Yn bendant un arall i’w wylio tan y diwedd …

21ain Rhagfyr – Mary, Did You Know?

Darn mwy distaw heddiw, wedi’i drefnu gan ein chwaraewr corn tenor, Tara Smith.

20fed Rhagfyr – Santa Claus-Trophobia

Nesaf yw’r ail o’n fideos arbennig, a recordiwyd yn arbennig ar gyfer y Nadolig hwn!

19eg Rhagfyr – Jingle Bells

Dyma’r cyntaf o’r fideos arbennig fel yr addawyd, wedi’i recordio’n arbennig ar gyfer y Nadolig hwn!

18fed Rhagfyr – Winter Wonderland

Ffefryn Nadoligaidd arall heddiw!

17eg Rhagfyr – Christmas Overture

Faint o ganeuon a charolau Nadolig allwch chi gyfri yn y fideo heddiw?

16eg Rhagfyr – One Day I’ll Fly Away

Nesaf yw unawd gan ein chwaraewr corned soprano, Kevin ‘Snowman’ Shanklin. Unwaith eto, daliwch i wylio am y trac bonws cudd ar y diwedd …

15fed Rhagfyr – A Christmas Adventure

Mae darn heddiw yn cynnwys unawd gan chwaraewr corn tenor, Tara Smith.

14eg Rhagfyr – Jingle Bells

Nawr ymdrech cyfunol gan y Bandiau Hŷn, Hyfforddi a Dechreuwyr.

13eg Rhagfyr – O Sanctaidd Nos

Nesaf i fyny, perfformiad gan ein chwaraewr ewffoniwm, Lyndon Harris. Gwyliwch hyd y diwedd am wledd ychwanegol…

12eg Rhagfyr – Festive Intrada

Eisteddwch yn ôl, ymlaciwch a mwynhewch ein darn cyntaf, Festive Intrada – cadwch lygad am elf drwg iawn …

Sul y Cofio 2020

Does dim Gorymdaith Goffa ym Mhontarddulais eleni oherwydd y pandemig Coronafeirws COVID-19. Mae’r fideo hon, sy’n defnyddio lluniau o orymdeithiau blynyddoedd blaenorol a Chyngerdd Coffa 100 Mlynedd WW1 2018, ynghyd â chyfraniadau gan Gôr Meibion Pontarddulais a Band Tref Pontarddulais, wedi’i greu fel teyrnged i wasanaeth ac aberth ein Lluoedd Arfog, cyn-filwyr a’u teuluoedd.

Cyllid Cyngor Celfyddydau Cymru

Cyngor Celfyddydau Cymru

Mae’r band yn falch iawn i dderbyn grant hael gan Gyngor Celfyddydau Cymru, cyllid sydd ar gael gan Lywodraeth Cymru fel rhan o’i Chronfa Adfer Ddiwylliannol.

Bydd y grant yn helpu’r band i barhau â’i weithgareddau cyn belled â phosibl yn ystod y pandemig Coronafeirws COVID-19.

Mae’r band yn ddiolchgar iawn i Gyngor Celfyddydau Cymru am y grant hwn ac am ei gefnogaeth barhaus.

Mae mwy o wybodaeth ar gael yn y datganiad newyddion ar wefan Cyngor Celfyddydau Cymru.

Sylw BBC Cenedlaethol

Mae ‘Cyngerdd Rithwir’ cyntaf y band, a gyhoeddwyd yn ystod pandemig Coronavirus COVID-19, a’r ymdrech codi arian cysylltiedig wedi cael sylw gan BBC Cymru, mewn darllediad newyddion teledu ar ddydd Sul 13eg Gorffennaf ac ar-lein.

Gellir darllen yr eitem newyddion ar wefan BBC Cymru gyda’r eitem a ddangoswyd ar y teledu hefyd ar gael ar wefan BBC Cymru neu islaw.

Mae’r Cyngerdd Rhithwir ar gael i’w wylio o’r post ‘Cyngerdd Rhithwir’ ar y wefan hon.

Fel y soniwyd yn yr eitem newyddion, os hoffech chi roi rhodd i’r band, dilynwch y ddolen hon i ymgyrch gyfredol y band ar GoFundMe.